Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

E - zdrowie

Status Prawny: Zespół Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. O zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U Nr 91, poz. 108 z p.z).
Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad działalnością ZOZ są Powiat Złotoryjski i Rada Powiatu Złotoryjskiego.
Celem działalności Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania wynikające z procesu leczenia.
Zespól świadczy usługi zdrowotne w zakresie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym, a w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie zachowawcze i zabiegowe, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobieta ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczne obrazowe i laboratoryjne, pielęgnacja chorych, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia, prowadzenie działalności z zakresu medycyny pracy.
Działalność ZOZ wynikająca z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego realizowana jest w oparciu o oddziały stacjonarne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, rehabilitację medyczną oraz poradnie specjalistyczne.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

ul. Hoża 11, 59 – 500 Złotoryja

www.zlzoz.internetdsl.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 848362,41

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
56 (2010)

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, mieszczący się
przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, jest największą placówką lecznictwa ambulatoryjnego na Dolnym Śląsku. W 27 poradniach specjalistycznych oraz działach: rehabilitacji, zdrowia psychicznego i medycyny pracy udziela rocznie 350 tys. świadczeń.
Gmach przychodni powstał na początku ubiegłego wieku. Po wojnie w odbudowanym staraniem wrocławian budynku rozpoczęto leczenie. Obecnie „Dobrzyńska” zatrudnia
104 lekarzy, w tym 5 profesorów i 28 doktorów nauk. Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany zespół pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i diagnostów.
WZSOZ aktywnie działa na rzecz profilaktyki. Od 7 lat co miesiąc organizowane są Targi Edukacji Prozdrowotnej.
Wiele uwagi placówka poświęca osobom niepełnosprawnym:
- posiada certyfikat URZĄD PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM,
- kontynuuje program rządowy wczesnej rehabilitacji dzieci,
- prowadzi rehabilitację kobiet po mastektomii.
Remontując budynek WZSOZ pamięta o ekologii. Podczas termomodernizacji uruchomiono kolektory słoneczne i system wentylacji z odzyskiem ciepła.
W 2009 roku wdrożono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008.
Tradycja, dogodna lokalizacja i połączenie usług świadczonych przez wielu specjalistów sprawia, że przychodnia jest liderem w sektorze usług medycznych.

Pacjent jest dla nas ważny.
Dbamy, aby było DOBRZE NA DOBRZYŃSKIEJ

Organ założycielski WZSOZ : Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Forma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Dobrzyńska 21/23 50 – 403 Wrocław

www.wzsoz.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 858570,8

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
54 (2010)

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

E - zdrowie

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiegio w Wałbrzychu jest wieloprofilową, specjalistyczną placówką podległą samorządowi wojewódzkiemu we Wrocławiu. Obecny kształt Szpitala i jego organizacja są m.in. rezultatem konsolidacji ze Szpitalem im. Batorego. Od Listopada 2005 r. po połączeniu 2 placówek  w skład Szpitala wchodzą dwa kompleksy infrastruktury szpitalnej – przy ul. A. Sokołowskiego 4 oraz przy ul. St. Batorego 4.
Szpital jest specjalistyczną placówką wieloprofilową – udziela świadczeń zdrowotnych w ramach 24 oddziałów stacjonarnych i 18 ambulatoryjnych specjalistycznych poradni. W swojej  strukturze posiada również Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów z możliwością lądowań nocą, Stację Dializ oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny. Nowoczesne zaplecze diagnostyczne  wyposażone w wysokiej klasy sprzęt pozwala szpitalowi dodatkowo na realizację profilaktycznego programu zdrowotnego w dziedzinie onkologii  oraz 8 terapeutycznych programów zdrowotnych. Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest ok. 41  tys. pacjentów.
Aktualnie w szpitalu zatrudnionych jest  1 415 pracowników. Wśród nich jest  1 293 osób personelu tzw. białego (91,4%). Pod względem liczby świadczeń Szpital jest drugim na Dolnym Śląsku ośrodkiem medycznym. Prowadzi kształcenie lekarzy specjalistów w 23 specjalnościach, posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat ISO. Realizuje program naukowy we współpracy z Politechniką Wrocławską.

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

ul. Sokołowskiego 9, 58-309 Wałbrzych

www.zdrowie.walbrzych.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 7492424,833

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
130 (2010)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

E - zdrowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, którego organem założycielskim
jest powiat świdnicki.
SP ZOZ jest podmiotem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w 15 oddziałach szpitalnych, 6 poradniach specjalistycznych, pracowniach specjalistycznych, tj. pracowni RTG, USG, TK, Angiografii oraz w laboratorium diagnostycznym
i mikrobiologicznym. Obecnie SP ZOZ świadczy usługi medyczne na bazie 373 łóżek (w tym 25 noworodkowych) a liczba leczonych pacjentów wynosiła w 2009 roku 40 938 osób (w tym 1010 urodzonych noworodków).

SP ZOZ w Świdnicy jako jeden z pierwszych szpitali w woj. dolnośląskim uzyskał certyfikaty:
•    Certyfikat Szpitala Akredytowanego z czerwca 2010 r. (według nowych standardów),
•    Certyfikat  ISO   9001:2000 z września 2009 r. (kontynuacja certyfikatu z 2006 r.),
•    Certyfikat  ISO 14001:2004 z września 2009 r.,
•    Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym z sierpnia 2009 r. (pierwszy szpital w Polsce),
•    Certyfikat HACCP z marca 2010 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27 – 29, 58 – 100 Świdnica

www.szpital.swidnica.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 848710,72

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
63 (2010)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

E - zdrowie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia. Organem założycielskim Szpitala jest Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w powiązaniu z realizacją celów naukowych i dydaktycznych.
Jesteśmy szpitalem wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym, leczącym dzieci i dorosłych z obszaru Dolnego Śląska. Szpital posiada: 20 klinik w tym: 7 klinik pediatrycznych, 1 zakład radiologii oraz 110 specjalistycznych poradni i pracowni. Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest ponad 51 tys. osób oraz udzielanych jest ponad 122 tys. porad specjalistycznych.
Szpital jest placówką nowocześnie wyposażoną, zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę: 366 lekarzy w tym: 37 profesorów; 21 doktorów habilitowanych; 168 doktorów nauk medycznych; oraz 115 lekarzy rezydentów i 18 lekarzy stażystów; 834 pielęgniarki i położne; 115 techników: analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i fizykoterapii.
W strukturze naszego szpitala znajduje się Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która jest największym pediatrycznym ośrodkiem przeszczepowym w kraju.
Wyznacznikiem poziomu świadczonych przez nas usług jest zadowolenie pacjenta i jego rodziny.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

ul. M. Curie – Skłodowskiej 58, 50 -369 Wrocław

www.spsk1.com.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 823016,57

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

E - zdrowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Oławski. ZOZ w Oławie to specjalistyczna placówka medyczna z rozbudowaną bazą diagnostyczną, wyposażona w najnowszej generacji sprzęt, przygotowana do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.

Szpital w Oławie  sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu oławskiego oraz okolicznych gmin w oparciu o posiadaną bazę w postaci oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, działu rehabilitacji oraz pracowni diagnostycznych.

W ramach struktury organizacyjnej w oławskim Szpitalu  funkcjonuje 6 oddziałów (wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży i blokiem porodowym, dziecięcy, neonatologiczny, laryngologiczny), kilkanaście poradni specjalistycznych oraz kilka pracowni i działów diagnostycznych (USG, EKG, pracownia endoskopowa, RTG, rehabilitacja z podoodziałem fizykoterapii, laboratorium centralne z bakteriologią i patomorfologią, apteka szpitalna).

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

www.zozolawa.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 918151,85

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organem założycielskim i nadzorującym szpital jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Szpital jest jedyną tak kompleksową placówką medyczną w regionie, dysponuje 25 oddziałami z blisko 600 łóżkami, 25 poradniami specjalistycznymi oraz bogatym zapleczem diagnostycznym i wysoko wyspecjalizowaną kadrą medyczną. 246Rocznie w placówce hospitalizowanych jest około 30 tysięcy pacjentów, udzielanych jest około 80 tysięcy porad w poradniach, szpital obejmuje swoją opieką ponad 150 tysięcy mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego. Przy czym oddział neonatologiczny, który legitymuje się najwyższym, tzw. trzecim stopniem referencyjności, świadczy usługi dla mieszkańców dawnych województw: legnickiego i jeleniogórskiego.
Szpital jest  obecnie największym pracodawcą w regionie, zatrudnia ponad 1100 pracowników.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

www.szpital.legnica.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 818894,1

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
50 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
1 (2012)

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

E - zdrowie

Szpital Wojewódzki został utworzony Zarządzeniem Wojewody  Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 1997r z połączenia istniejącego i działającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Jeleniej Górze oraz Szpitala Wojewódzkiego w Budowie.Zarządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 18.08.1998r został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Szpital  od 2000r mieści się w nowym obiekcie szpitalnym. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Szpital wojewódzki dysponuje 593 łóżkami  rozmieszczonymi na 18 oddziałach i Stacji Dializ. Ogółem zatrudnia około 194 lekarzy i 545 osób średniego personelu medycznego

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ul. Ogińskiego 6, 58 – 506 Jelenia Góra

www.spzoz.jgora.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 841917,27

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
70 (2010)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest wieloprofilowym szpitalem specjalistycznym, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Swoją działalność prowadzi w obiektach przy ulicy Koszarowej 5, od maja 2000 roku. W tym to roku w struktury szpitala włączono oddziały z zlikwidowanego Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Szpitala im J. Babińskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w związku z podjętą w dniu 29 listopada 2007 roku uchwałą Nr XIX/239/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 1 kwietnia 2009 roku nastąpiło połączenie Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.
Zadania statutowe, Szpital realizuje z udziałem innych zakładów opieki zdrowotnej położonymi na obszarze całego kraju oraz jednostkami klinicznymi wchodzącymi w skład Akademii Medycznej i Instytutów Naukowo-Badawczych.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego prowadzi swoją działalność w dwóch kompleksach obiektów przy ul. Koszarowej oraz przy al. Kasprowicza. W strukturze Szpitala znajduje się Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Dział Diagnostyli Laboratoryjnej oraz Obrazowej, a także nowocześnie wyposażona centralna sterylizatornia wraz z urządzeniami do dekontaminacji pomieszczeń.
Szpital jest w pełni skomputeryzowany. Dokumentacja medyczna oraz dane są tworzone, archiwizowane i przesyłane elektronicznie. Zainstalowano blisko 350 stanowisk komputerowych we wszystkich działach.
Bezpieczeństwo pacjentów gwarantują systemy podwójnego zasilania energetycznego, awaryjna kotłownia ze zbiornikami paliwa, zbiorniki z kilkudniową rezerwą wody, awaryjna sieć oświetleniowa oraz zasilanie awaryjne dla bloku operacyjnego i OIOM-u. Sale operacyjne oraz sale oddziału intensywnej terapii są klimatyzowane.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

www.szpital.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 4350171,77

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
60 (2010)

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Jest to kompleks 16 obiektów usytuowanych na działce o powierzchni blisko 9 ha. Szpital został zbudowany od podstaw 150 lat temu, jako jedna z pierwszych placówek psychiatrycznych w Europie, na ówczesny czas bardzo nowoczesna o wysokim standardzie. W czasach swojej największej świetności powierzchnia terenów Szpitalnych wynosiła ponad 160 ha a struktura organizacyjna zakładu pozwalała na niemal całkowitą samowystarczalność. Według badaczy wojennych dziejów kompleksu placówka pełniła funkcję szpitala przez niemal cały czas działań wojennych.
Została ewakuowana dopiero tuż przed zakończeniem II Wojny Światowej. W pierwszych latach powojennych kompleks przechodził burzliwe dzieje, w dużej części został zdewastowany i rozszabrowany. Od 1956 roku nastąpiło wznowienie działalności w jednym obiekcie, następnie poszerzone o kolejne odbudywowane pawilony. Ostatni okres (tj. 2007-2010) to czas kompleksowej modernizacji szpitala, polegający m.in. na dociepleniu budynków, odnowie elewacji i restauracji piaskowców, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, przebudowy węzłów ciepłowniczych z wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii (solarów), przebudowie pomieszczeń dostosowaniu pomieszczeń i oddziałów szpitalnych do wymogów ustawy dotyczącej obiektów placówek służby zdrowia, reorganizacji struktury szpitala.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jest nowoczesną placówką lecznictwa psychiatrycznego na miarę XXI wieku, zajmuje ważne miejsce wśród placówek medycznych Województwa Dolnośląskiego. Posiada certyfikat ISO 9001, jest laureatem nagród i wyróżnień. Naszym mottem przewodnim jest przesłanie: „Miarą kultury społeczeństwa jest podejście do ludzi chorych psychicznie”.
Podstawowe kierunki działania naszego Szpitala to:
•    hospitalizacja pacjentów dorosłych w zakresie psychiatrii, neurologii i uzależnień alkoholowych
•    prowadzenie leczenia ambulatoryjnego i konsultacji w zakresie psychiatrii ogólnej, dziecięcej i uzależnień alkoholowych
•    prowadzenie profilaktyki w zakresie zaburzeń psychiatrycznych
•    prowadzenie opieki długoterminowej ukierunkowanej na chorych psychicznie
•    udzielanie świadczeń pielęgniarskich stacjonarnych i ambulatoryjnych
•    udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, badań diagnostycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych
•    oddziaływanie edukacyjne na szeroko pojęte środowisko zewnętrzne szpitala, promocja zdrowia psychicznego oraz orzecznictwo psychotyczne i psychotyczno sądowe.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec

www.szpitalpsychiatryczny.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 865 044,19

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
90 (2010)

Wielospecjalistyczny Szpital – Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

E - zdrowie

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zasięgiem swojego działania obejmuje powiat zgorzelecki a w zakresie opieki specjalistycznej powiaty zgorzelecki, lubański i część bolesławieckiego i lwóweckiego. Od 2004 roku na bieżąco się bilansuje, nie przynosząc strat. Wartość majątku brutto, którym dysponuje SP ZOZ wynosi 54 924 018,88 zł,  w tym wartość sprzętu medycznego stanowi 27 104 698  zł i co roku rośnie. Organem założycielskim jest Powiat zgorzelecki.
Do 1999 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu  funkcjonowało 7 oddziałów szpitalnych, obecnie działa ich 19.  W ciągu ostatnich czterech lat na nowe wyposażenie i modernizacje szpitala wydano 15 mln. złotych  z czego 8,8 mln. pozyskano w formie dofinansowania.
Szpital  został uwzględniony w sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia  wykazie 160 zakładów opieki zdrowotnej (spośród ponad 800 szpitali w Polsce) mających strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Także w programie opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podkreślono, że „tylko kilkanaście szpitali na Dolnym Śląsku jest w stanie kompleksowo diagnozować i leczyć Pacjenta. Wśród wymienionych 13 (na 88 szpitali na Dolnym Śląsku) znalazł się także  Szpital w Zgorzelcu.  W opracowaniu  podkreślono, że „są to placówki wielospecjalistyczne i tylko one na Dolnym Śląsku mogą zapewnić kompleksowe leczenie na odpowiednim poziomie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Wielospecjalistyczny Szpital – Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59 – 900 Zgorzelec

www.spzoz.zgorzelec.pl/szpital/index.php

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 842433,58

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
30 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
3 (2012)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy służy swoim pacjentom już ponad 25 lat. Dzisiaj Szpital należy do elitarnej grupy zakładów opieki zdrowotnej uzyskujących dobre wyniki ekonomiczne z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu usług. Jest nowocześnie wyposażony, stosuje europejskie standardy leczenia i techniki operacyjne.
W ramach działalności statutowej Szpital świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców Wrocławia i regionu. Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni całodobowy dyżur dla miasta i okolic – obszaru liczącego blisko 200000 mieszkańców. W Szpitalu diagnozuje się i leczy w systemie opieki zamkniętej i ambulatoryjnej ponad 100000 pacjentów rocznie; przeprowadza się też ponad 9500 operacji.
Szpital zatrudnia 6 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 46 doktorów nauk medycznych, 136 lekarzy, 476 pielęgniarek i położnych, 94 innych pracowników medycznych, 92 osoby w funkcjach ekonomicznych i administracyjnych oraz 72 pracowników pomocniczych. Kształci się tu średnio 100 stażystów i rezydentów rocznie.
W ostatnim pięcioleciu w Szpitalu dokonał się istotny skok na poziomie technologii medycznych. Zakupiono najnowocześniejszy dwuźródłowy tomograf komputerowy Somatom Definition, cyfrowy system radiologiczny obejmujący wszystkie pracownie rtg a także nowoczesne aparaty do procedur naczyniowych. W Oddziale Okulistycznym pracuje unikalny tomograf optyczny. Na nowo wyposażony został Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W czerwcu 2006 roku otrzymał status jednostki badawczo – rozwojowej. Równa się to przyśpieszeniu w rozwoju interdyscyplinarnej jednostki naukowej pod nazwą „Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej”.
W 2004 roku Szpital wdrożył system jakości ISO 9001 :2000.
Szpital rozwija się, doskonali i buduje swoją samodzielność aby najpełniej i najlepiej wypełniać misję zawartą w haśle: „Szpitala przyszłości dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73 A, 51-124 Wrocław

www.wssk.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 4369729,93

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest największą i najdłużej działającą na rynku usług medycznych ambulatoryjną placówką ochrony zdrowia we Wrocławiu. Centrum istnieje od 1973r., a od 10 lat świadczy usługi zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
wieloprofilową, kompleksową opiekę zdrowotną na poziomie podstawowym i specjalistycznym, swym zasięgiem obejmuje populację największych i najbardziej rozproszonych przestrzennie rejonów Wrocławia.

Strukturę organizacyjną Centrum tworzy 5 przychodni podstawowo-specjalistycznych, przychodnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień z 2 filiami, ośrodek dziecięcych porażeń mózgowych „Puchatek”, 32 gabinety medycyny szkolnej, 14 żłobków, ośrodek kształcenia lekarzy rodzinnych.

W Centrum funkcjonują specjalistyczne poradnie: kardiologiczna, medycyny pracy, otolaryngologiczne, neurologiczne, neurologiczna dla dzieci, logopedyczna dla dzieci, alergologiczna i alergologiczna dla dzieci, okulistyczne, leczenia jaskry, dermatologiczne i ginekologiczno-położnicze, reumatologiczne, endokrynologiczna osteoporozy, wad postawy, diabetologiczna, zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, psychogeriatryczna, dla osób z autyzmem dziecięcym, profilaktyczno-leczniczą HIV/AIDS, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zespół leczenia środowiskowego (domowego), rehabilitacyjna, rehabilitacyjna dla dzieci, ośrodki dziennej rehabilitacji: dla dzieci i rehabilitacji kardiologicznej.

Przychodnie Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ działają z pełnym nowoczesnym zapleczem rehabilitacyjnym oraz diagnostycznym: echokardiografia, próby wysiłkowe, badania Holterowskie, badanie gęstości kości (densytometria), EEG, EMG, EKG, pełna diagnostyka w okulistyce, leczeniu jaskry w tym badania GDX, spirometria, audiometria, USG kolor Doppler, USG położnicze 4D, USG, KTG, dostęp do pełnego zakresu badań laboratoryjnych i RTG itp. We wszystkich przychodniach POZ uruchomiono punkty poboru materiału laboratoryjnego, a współpracujące z zakładem laboratorium posiada certyfikat jakości ISO.

Centrum jest inicjatorem i realizatorem wielu programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i rehabilitacji. Znacząca pozycja Centrum wynika z  zakresu działalności oraz stopnia zintegrowania tych usług w obrębie jednego zakładu oraz objęcia nimi wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetem i celem działań Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ jest utworzenie konkurencyjnego i dynamicznego systemu ochrony zdrowia dla swoich podopiecznych i objęcie opieką o właściwej jakości jeszcze większej liczby osób.

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

www.spzoz.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 815305,31

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
32 (2010)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne

E - zdrowie

Strzelińskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Strzelinie zostało powołane jako nowy podmiot w celu kontynuowania działalności postawionego w stan likwidacji Powiatowego Szpitala im. W. Oczki w Strzelinie. Strzelińskie Centrum Medyczne (SCM) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 procent udziałów należy do samorządu powiatu strzelińskiego. SCM Sp. z o. o. zostało wpisane do KRS dnia 03.12.2007 r.
1 marca 2008 roku NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. przejęło działalność medyczną od Powiatowego Szpitala im. W. Oczki w Strzelinie. NZOZ swoim zasięgiem obejmuje głównie mieszkańców powiatu strzelińskiego świadcząc usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego   – szpital, opieki długoterminowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej.
Kluczowe stanowiska odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitala zajmują:
1. Prezes Zarządu /Dyrektor NZOZ – Bogusław Sitko
2.Członek Zarządu/Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Finansowych – Mariusz Romanowski
3. Prokurent – Barbara Żłobicka
4.  Przełożona Pielęgniarek –Kazimiera Gos-Serwicka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne

ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin

www.szpitalstrzelin.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 847856,84

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
21 (2010)

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy -Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

E - zdrowie

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy – Zdroju, rozpoczęło działalność medyczną w 2005 roku. Organem założycielskim jednostki jest Minister Zdrowia.
Centrum położone jest na terenie jednego z najpiękniejszych uzdrowisk Polski: Polanicy – Zdroju, w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. Dodatkowym atutem jest położenie w centrum kompleksu leśnego, który zapewnia dużo wolnej przestrzeni. Dzięki temu czas wolny pacjenci mogą spędzać na świeżym powietrzu, co  korzystnie wpływa na proces  rekonwalescencji.
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy – Zdroju udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych nie tylko mieszkańcom powiatu kłodzkiego ale również  przybywającym z terenu całego kraju. Szeroki wachlarz świadczonych usług medycznych, ich kompleksowość oraz  dysponowanie nowoczesną bazą diagnostyczną powodują, że osoby, które gościnnie przebywają na Ziemi Kłodzkiej (m.in. kuracjusze, turyści) mogą się czuć bezpiecznie. Obecnie w Centrum działają następujące oddziały:  szpitalny oddział ratunkowy, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii ortopedyczno-urazowej, okulistyczny, otolaryngologiczny, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, rehabilitacji, anastezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chemioterapii dziennej, stacja dializ. Jako wielospecjalistyczny szpital wykonuje zabiegi z zakresu:  przeszczepu rogówek, operacji plastycznych w obrębie twarzoczaszki u dzieci z wadami wrodzonymi, stosuje nowatorskie metody w zakresie neurochirurgii, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz chirurgii ortopedycznej. Ponadto prowadzi  działalność dydaktyczno-naukową między innymi poprzez organizowanie krajowych i  międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy -Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój

www.scm.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 754483,99

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
35 (2010)

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

E - zdrowie

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy powstał w dniu 01.01.2004r. w wyniku połączenia Szpitala im. J. Dietla w Oleśnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie.

Obszarem działania Powiatowego Zespołu Szpitali jest teren Powiatu Oleśnickiego.

Organem założycielskim Zespołu Szpitali jest Powiat Oleśnicki jako jednostka samorządu terytorialnego.

Misją Szpitala jest leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących, mieszkańców Powiatu Oleśnickiego oraz promowanie zdrowia.
Zdrowie Pacjenta najwyższym celem.

Powiatowy Zespołu Szpitali w swoich strukturach posiada :
1.    Szpital w Oleśnicy
2.    Szpital w Sycowie
3.    Pogotowie Ratunkowe w Oleśnicy z podstacją w Sycowie i Twardogórze

Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

www.pzsolesnica.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 850262,22

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
15 (2010)

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

E - zdrowie

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10 powstało 28 maja 2003 roku, a rozpoczęło swoją działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2003 roku.  Właścicielem Spółki jest Powiat Kamiennogórski.
Misja Spółki:
„Jesteś my odpowiedzialni wobec naszych pacjentów. Aby sprostać ich potrzebom, robimy wszystko, by nasze usługi były wysokiej jakości”.
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy świadczy usługi na sześciu oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, intensywnej opieki medycznej, pediatrycznym, ginekologiczno – położniczym, chirurgii ogólnej i neonatologicznym. Świadczymy również usługi medyczne w Izbie Przyjęć. Są to zarówno usługi szpitalne, jak i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – pomoc wieczorowa i świąteczna. W celu prowadzenia działalności medycznej z zakresu chirurgii ogólnej oraz położnictwa i ginekologii niezbędne jest dla naszego szpitala posiadanie nowoczesnego bloku operacyjnego. Konieczność wybudowania nowego pawilonu (budynku), w którym mieściłby się blok operacyjny, dostrzegano już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero przekształcenie SPZOZ’u w spółkę prawa handlowego i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej roku przyniosło realne szanse na opracowanie koncepcji nowego bloku operacyjnego oraz możliwości sfinansowania jego budowy.

W grudniu 2009 roku zakupiliśmy wysokiej klasy aparat USG z pięcioma głowicami, którym można wykonywać badania narządów jamy brzusznej oraz tzw. narządów małych, położonych powierzchownie     Aparat ten obecnie daje możliwość dokładniejszej oceny wielu schorzeń serca, w tym dokładną diagnostykę wad serca, choroby niedokrwiennej serca itp. Pozwala na zapewnienie mieszkańcom powiatu wysokiego poziomu nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca porównywalnym z oddziałami kardiologicznymi szpitali wojewódzkich. W położnictwie badanie trójwymiarowe (3D) i opcja 4D daje możliwość obrazu przestrzennego oraz obrazu w ruchu, przez co umożliwia szybszą i większą wykrywalność niektórych wad wrodzonych.

Dużą zmianą w infrastrukturze szpitala było oddanie w listopadzie 2009 roku wyremontowanego oddziału dziecięcego, który oprócz całkowitej zmiany swojego wyglądu, został wyposażony w system kamer przemysłowych. Zmiana tego oddziału umożliwi nam staranie się o wpisanie na listę jednostek Ministra Zdrowia prowadzących specjalizację w zakresie pediatrii.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra

www.pcz.org.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 845233,27

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
35 (2010)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

E - zdrowie

Głogów, ul. Kościuszki 15
woj. dolnośląskie

NIP 693-12-47-303
Regon 000308784
tel. 076 837 32 11
fax 076 837 33 77

Organ założycielski: Powiat Głogowski

Forma gospodarki finansowej: 1- zgodnie z syst. kodów resortowych

Forma organizacyjna: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Księga Rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego -  nr 02-00249
data rejestracji – 09.02.1993, ostatnia aktualizacjia – 29.11.2007 r.

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS 0000011364
data rejestracji – 19.05.2001, ostatnia aktualizacja -07.02.2008 r.

ZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu
pokrywającego, z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów,
koszty działalności  i zobowiązania,  na zasadach określonych w
ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów

www.szpital.glogow.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 845987,97

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
50 (2010)

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz)

E - zdrowie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz) jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego jako organem założycielskim.
DCTK z KBDSz prowadzi działalność w dziedzinie hematologii, immunologii, onkologii oraz transplantologii od 24 lat. Uprawnienia i jego rangę wyraża:
Akredytacja Ministerstwa Zdrowia, Certyfikat ISO 9001:2008, Akredytacja Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT – CIC 538), Akredytacja Narodowego Programu Dawstwa Szpiku w USA (NMDP – TC 484), Akredytacja Europejskiej Federacji Immunogenetyki (EFI), Nagroda Newsweeka za zajęcie II miejsca w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów transplantacji szpiku w roku 2005,  X miejsce w Rankingu Bezpieczny Szpital Gazety Rzeczpospolitej w kategorii szpitali monospecjalistycznych w roku 2008, II miejsce w rankingu Perły Medycyny w roku 2008.
Rocznie przyjmowanych jest ponad 2500 pacjentów, w tym 830 z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, ci ostatni przyjmowani są w trybie pilnym. Chorzy podlegają pełnemu badaniu lekarskiemu czynności układu krwiotwórczego oraz odpornościowego z określeniem właściwości biologicznych i genetycznych nowotworu, co zapewnia optymalne leczenie.
W zakresie transplantologii DCTK z KBDSz jest najdłużej działającą w Polsce instytucją przeszczepiającą komórki krwiotwórcze. Wykonano 930 przeszczepień u dzieci i dorosłych w pełnym zakresie leczenia chorób nowotworowych krwi, jak i wrodzonych niedoborów odporności i anemii. Dorobkiem lekarskim o europejskim znaczeniu są zabiegi z wykorzystaniem komórek krwiotwórczych, opisanie i wykorzystanie komórek macierzystych w zabiegach odtwarzających krążenie w niedokrwionych kończynach, opracowanie metodyki przeszczepień komórkowych wątroby.
Ośrodek jest założycielem pierwszego w Polsce rejestru niespokrewnionych dawców – Krajowego Banku Dawców Szpiku (KBDSz). Efektem pracy KBDSz jest dobór dawcy niespokrewnionego dla 790 chorych z całej Polski.
DCTK ma sześć klimatyzowanych jednoosobowych separatek z intensywnym nadzorem i zabezpieczeniem przeciwinfekcyjnym. Pozostałe sale chorych są 2-3 łóżkowe, każda z węzłem sanitarnym. Wszystkie sale chorych wyposażone są w sygnalizację przywoławczą, telewizor, radio, telefon, sprzęt rehabilitacyjny. Personel medyczny to hematolodzy, onkolodzy, immunolodzy i transplantolodzy. Pielęgniarki posiadają długi staż, w tym zabiegowy, a zespół uzupełnia psycholog i fizjoterapeuta.

Kontakt:

Nabór Honorowych Dawców Szpiku
Krajowy Bank Dawców Szpiku
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
Tel. +48 71 79 11 999
www.dawcy-szpiku.pl

Poradnia
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
Tel. +48 71 78 313 71

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105,53 – 439 Wrocław

www.dctk.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 844913,84

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
15 (2010)

Wskaźnik Rezultatu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[330] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy
etaty
1 (2012)