Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

E - zdrowie

Status Prawny: Zespół Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. O zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U Nr 91, poz. 108 z p.z).
Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad działalnością ZOZ są Powiat Złotoryjski i Rada Powiatu Złotoryjskiego.
Celem działalności Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania wynikające z procesu leczenia.
Zespól świadczy usługi zdrowotne w zakresie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym, a w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie zachowawcze i zabiegowe, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobieta ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczne obrazowe i laboratoryjne, pielęgnacja chorych, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia, prowadzenie działalności z zakresu medycyny pracy.
Działalność ZOZ wynikająca z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego realizowana jest w oparciu o oddziały stacjonarne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, rehabilitację medyczną oraz poradnie specjalistyczne.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

ul. Hoża 11, 59 – 500 Złotoryja

www.zlzoz.internetdsl.pl

E-usługa: Zarządzanie na odległość

Budżet: 848362,41

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
56 (2010)