Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy służy swoim pacjentom już ponad 25 lat. Dzisiaj Szpital należy do elitarnej grupy zakładów opieki zdrowotnej uzyskujących dobre wyniki ekonomiczne z jednoczesnym utrzymaniem wysokiego poziomu usług. Jest nowocześnie wyposażony, stosuje europejskie standardy leczenia i techniki operacyjne.
W ramach działalności statutowej Szpital świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców Wrocławia i regionu. Szpitalny Oddział Ratunkowy pełni całodobowy dyżur dla miasta i okolic – obszaru liczącego blisko 200000 mieszkańców. W Szpitalu diagnozuje się i leczy w systemie opieki zamkniętej i ambulatoryjnej ponad 100000 pacjentów rocznie; przeprowadza się też ponad 9500 operacji.
Szpital zatrudnia 6 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 46 doktorów nauk medycznych, 136 lekarzy, 476 pielęgniarek i położnych, 94 innych pracowników medycznych, 92 osoby w funkcjach ekonomicznych i administracyjnych oraz 72 pracowników pomocniczych. Kształci się tu średnio 100 stażystów i rezydentów rocznie.
W ostatnim pięcioleciu w Szpitalu dokonał się istotny skok na poziomie technologii medycznych. Zakupiono najnowocześniejszy dwuźródłowy tomograf komputerowy Somatom Definition, cyfrowy system radiologiczny obejmujący wszystkie pracownie rtg a także nowoczesne aparaty do procedur naczyniowych. W Oddziale Okulistycznym pracuje unikalny tomograf optyczny. Na nowo wyposażony został Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W czerwcu 2006 roku otrzymał status jednostki badawczo – rozwojowej. Równa się to przyśpieszeniu w rozwoju interdyscyplinarnej jednostki naukowej pod nazwą „Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo – Naczyniowej”.
W 2004 roku Szpital wdrożył system jakości ISO 9001 :2000.
Szpital rozwija się, doskonali i buduje swoją samodzielność aby najpełniej i najlepiej wypełniać misję zawartą w haśle: „Szpitala przyszłości dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73 A, 51-124 Wrocław

www.wssk.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 4369729,93

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)