Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

E - zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest wieloprofilowym szpitalem specjalistycznym, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Swoją działalność prowadzi w obiektach przy ulicy Koszarowej 5, od maja 2000 roku. W tym to roku w struktury szpitala włączono oddziały z zlikwidowanego Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Szpitala im J. Babińskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w związku z podjętą w dniu 29 listopada 2007 roku uchwałą Nr XIX/239/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 1 kwietnia 2009 roku nastąpiło połączenie Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.
Zadania statutowe, Szpital realizuje z udziałem innych zakładów opieki zdrowotnej położonymi na obszarze całego kraju oraz jednostkami klinicznymi wchodzącymi w skład Akademii Medycznej i Instytutów Naukowo-Badawczych.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego prowadzi swoją działalność w dwóch kompleksach obiektów przy ul. Koszarowej oraz przy al. Kasprowicza. W strukturze Szpitala znajduje się Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Dział Diagnostyli Laboratoryjnej oraz Obrazowej, a także nowocześnie wyposażona centralna sterylizatornia wraz z urządzeniami do dekontaminacji pomieszczeń.
Szpital jest w pełni skomputeryzowany. Dokumentacja medyczna oraz dane są tworzone, archiwizowane i przesyłane elektronicznie. Zainstalowano blisko 350 stanowisk komputerowych we wszystkich działach.
Bezpieczeństwo pacjentów gwarantują systemy podwójnego zasilania energetycznego, awaryjna kotłownia ze zbiornikami paliwa, zbiorniki z kilkudniową rezerwą wody, awaryjna sieć oświetleniowa oraz zasilanie awaryjne dla bloku operacyjnego i OIOM-u. Sale operacyjne oraz sale oddziału intensywnej terapii są klimatyzowane.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

www.szpital.wroc.pl

E-usługa: Elektroniczny Rekord Pacjenta

Budżet: 4350171,77

Wskaźnik Produktu

1. Nazwa wskaźnika
2. Jednostka miary wskaźnika
3. Wartość docelowa (rok osiągnięcia)
[00] Liczba utworzonych rekordów pacjenta
szt.
4 000 (2011)
[69] Liczba zakupionych zestawów komputerowych
szt.
60 (2010)