IZ RPO WD

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WD) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat RPO WD dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl .

Projekt „Dolnośląskie e-Zdrowie” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytetu 2: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku

Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych

Projekt został złożony w ramach konkursu 10/K/2.2/2009 „E-usługi” dnia 19.06.2009

Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskał dnia 24.09.2009 uzyskując najwyższą ilość punktów (81,94%) spośród złożonych projektów.

Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 12.09.2009 został wybrany do dofinansowania

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 12.01.2010

Data zakończenia rzeczowego realizacji Projektu: 15.03.2011

Data zakończenia finansowego realizacji Projektu: 30.03.2011